Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nosedive /'nəʊzdaiv/  

 • Danh từ
  sự bổ nhào xuống (máy bay)
  (lóng) sự lao xuống đột ngột
  giá cả đã hạ xuống đột ngột
  Động từ
  bổ nhào xuống (máy bay)
  (lóng) hạ xuống đột ngột
  nhu cầu về dầu đã hạ xuống đột ngột