Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nosebleed /'nəʊzbli:d/  

  • Danh từ
    sự chảy máu mũi, sự chảy máu cam