Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nose-wiper /'nouz waipə/  

  • Danh từ
    (từ lóng) khăn mùi soa, khăn xỉ mũi; khăn tay