Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nose-wheel /'nəʊzwi:l/  

  • Danh từ
    bánh mũi (bánh hạ cánh ở mũi máy bay)