Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nose-flute /'nəʊzflu:t/  

  • Danh từ
    (nhạc)
    sáo mũi (sáo thổi bằng mũi)