Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nose-cone /'nəʊzkəʊn/  

  • Danh từ
    đầu hình nón (của tên lửa…)