Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -monkey) /'nouz'mʌɳki/* danh từ
    (động vật học) khỉ mũi dài