Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thòng lọng
    nó đang chờ đợi bị treo cổ (vào dây thòng lọng)
    put one's head into the noose
    xem head