Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thiết yếu, không trọng yếu, không cần thiết
  Danh từ
  chuyện không đâu, việc không cần thiết
  người tầm thường, người không ra gì, người không ai cần đến; vật không cần thiết
  (nonessentials) hàng hoá xa xỉ; xa xỉ phẩm