Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

none the less /nʌnðə'les/  

  • tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy
    không rẻ đâu, nhưng tôi nghĩ là chúng tôi vẫn muốn mua