Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    lãnh đạm, thờ ơ
    sơ suất