Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (for the nonce) (cũ hoặc tu từ).
  chỉ dịp này
  trong lúc này

  * Các từ tương tự:
  nonce-word