Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-resonant /'nɔn'reznənt/  

  • Tính từ
    không cộng hưởng