Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-intervention /,nɒnintə'ven∫n/  

 • Danh từ
  sự không can thiệp
  a strict policy of non-intervention in the internal affairs of other countries
  một chính sách nghiêm ngặt không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác

  * Các từ tương tự:
  non-interventionalist, non-interventionist