Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-interference /,nɒnintə'fiərəns/  

  • Danh từ
    như non-intervention