Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-acceptance /'nɔnək'septəns/  

  • Danh từ
    sự không nhận