Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (logic học) sự không tồn tại

    * Các từ tương tự:
    non-existence