Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nominative /'nɒminətiv/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  danh cách
  Tính từ
  (ngôn ngữ học)
  [thuộc] danh cách; ở dạng danh cách