Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thịt viên, viên thịt (trong canh)