Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noise-killer /'nɔizkilə/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bộ tiêu âm, bộ khử ồn