Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noblesse oblige /'nəʊbles ə'bli:ʒ/  

  • (ngạn ngữ Pháp)
    vì cương vị mà phải gánh lấy trách nhiệm