Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quý tộc

    * Các từ tương tự:
    noblesse oblige