Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nobiliary /nou'biljəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) quý tộc, quý phái