Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nobelist /nou'belist/  

  • Danh từ
    người được giải thưởng Nô-ben