Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (lóng)
  tác động vào (ngựa đua) làm cho mất khả năng thắng cuộc
  dùng thủ đoạn để tranh thủ (ai); mua chuộc
  nobble the judge before a trial
  mua chuộc quan tòa trước vụ xử án
  dùng thủ đoạn mà chiếm lấy; xoáy
  bắt (kẻ tội phạm)