Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

no-claims bonus /,nəʊ kleim 'bəʊnəs/  

  • Danh từ
    tiền thưởng (được khấu trừ trên tiền bảo hiểm xe) sau một năm không có trường hợp khiếu nại