Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (quân sự), (từ lóng) không tốt