Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    không ai, không người nào