Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    núm vú. (ở người)
    đầu vú cao su (ở bầu sữa)
    vật hình núm vú, núm