Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  chín mươi
  Danh từ
  con số
  the nineties
  những năm 90, những số từ 90 đến 99, những nhiệt độ từ 90 đến 99 độ
  in one's nineties
  tuổi trên 90 (từ 90 đến 100 tuổi)
  ninety-nine times out of a hundred
  hầu như

  * Các từ tương tự:
  ninety-day wonder