Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nimble-fingered /'nimbl'fiɳgəd/  

  • Tính từ
    nhanh tay, khéo tay