Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tỉ mẩn; chi li
    thôi đừng quá chi li từng xu về những món ta đã tiêu
    làm bực mình
    sự luộm thuộm của nó đã làm cho chị ta luôn luôn bực mình