Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

next-best /,nekst'best/  

  • Tính từ
    tốt thứ nhì
    giải pháp tốt nhất thứ nhì là bỏ đề án hoàn toàn