Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

next of kin /,nekstəv'kin/  

  • (với động từ ở số nhiều hay số ít)
    bà con ở gần nhất
    bà con ở gần nhất của chị ta đã được báo cho biết