Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • ở nhà bên cạnh; ở phòng bên cạnh
  chị ta ở phòng bên cạnh
  những người hàng xóm sát bên cạnh chúng tôi
  next door to
  ở đây phòng sát bên cạnh
  ở dãy phòng sát cạnh chúng tôi là một đôi vợ chồng người Mỹ
  những ý kiến như thế là gần như rồ dại