Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

news-camera-man /nju:z'kæmərəmæn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phóng viên nhiếp ảnh; người quay phim thời sự