Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

news-analyst /'nju:z ænəlist/  

  • Danh từ
    nhà bình luận thời sự