Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

news story /'nju:s'stɔ:ri/  

  • Danh từ
    bài phóng sự, bài tường thuật