Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

news conference /'nju:z kɔnfərəns/  

  • Danh từ
    cuộc họp báo