Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)phóng viên nhiếp ảnh; người quay phim thời sự