Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

news agency /'nju:zeidʒənsi/  

  • Danh từ
    hãng tin