Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kiểu mới, mốt mới
    (thông tục) vẻ hiện đại