Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nevermore /,nevə'mɔ:[r]/  

  • Phó từ
    (cổ)
    không bao giờ nữa, không khi nào nữa