Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nevermind /'nevə'maind/  

 • Danh từ
  sự chú ý, sự quan tâm
  to pay no nevermind
  không để
  việc trách nhiệm
  it's no nevermind of your
  không việc gì đến anh