Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

never-to-be-forgotten /'nevətəbifə'gɔtn/  

  • Tính từ
    không bao giờ quên được