Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ổn định, đáng tin cậy