Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

never-fading /'nevə'feidiɳ/  

  • Tính từ
    không bao giờ phai