Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

never-dying /'nevə'daiiɳ/  

  • Tính từ
    bất tử, bất diệt