Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

never-ceasing /'nevə'si:siɳ/  

  • Tính từ
    không ngừng, không ngớt