Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nerve-knot /'nə:vnɔt/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) hạch thần kinh